Eşrefoğlu Rumi Divanı 3‏

2009-03-11 23:20:00
RAZIYEM DERDİNE

 

Razıyem derdine yarin men şikayeti itmezem
Kendi halim söylerem gayri hikayet itmezem
Derd ü mihnet yoldaşımdır bu yola azm ideli
Dost belasından başım bir dem selamet itmezem
Her ne kim Dost'tan gelir sabir ü şakir durmuşam
Aşıkam derdim yeter özge feraset itmezem
Niceler yarin visaline irişmeğe iver
Çün iradet Dost elinde ben acalet itmezem
Aşk ile bilişeli illetle kılmadum amel
Cennet ü hur u kusur için ibadet itmezem
Her ne kim işledüm ise bigaraz işlemişem
Bendeyem tacir değilem ben ticaret itmezem
Geçüben assı ziyandan laubali giderem
Dost'a gider çün gönül gayra delalet itmezem
Dost önünde nefs ile dün ü günü cenk iderem
Nefsim ile dost olup Dost'a adavet itmezem
Dost bana nefsini kahreyle berü gel didi çün
Nefsimi kahreylerem hergiz inayet itmezem
Dost yolun göstermedin bildim ki benlikmiş bana
Benlik evin yıktım u yaktım imaret itmezem
Korku kaygu ar u namus olmaya aşıklara
Dost için baş oynaram vehm ü hayalet itmezem
Aydurem aşıklara aşktan haber şimden geru
Aşikare gün gibi gizli işaret itmezem
Söyle Eşrefoğlu Rumi derdini aşıklara
Dime kim ben gizlerem aşkı melamet itmezem
---------------------------------------
EY DOST

 

Ey Dost senin yoluna
Canım vereyim canım
Aşkını koymayayım
Oda gireyim canım
Bu dünya aşılara
Bir aldangaç olurmuş
Bu yalan aldangaçın
Terkin urayım canım
Çün ömür göçer imiş
Can kuşu uçar imiş
Yoluna cism ü canı
Harca süreyim canım
Beni sana vereyim
Sensiz beni nideyim
Ben senin huzuruna
Bensiz varayım canım
Vahdetin şarabından
Bir cura nuş ideyim
Enelhak çağırayın
Feryad urayım canım
Halka gavga salayım
Ben dahi Mansur'layın
Zülfünde asılayım
Dara varayım canım
Ger beni senin için
Yetmiş kez öldüreler
Bin kez dahi ölmeğe
Boyun vereyim canım
Meşayıhın himmeti
Kılıcını alayım
Kendi nefsim boynunu
Kendim urayım canım
Benden bana yakınsın
Canımdan sevgilisin
Ya ben seni isteyü
Kanda varayım canım
Sen canımın canısın
Gevherimin kanısın
Vaslın haberin girü
Sana sorayım canım
Eşrefoğlu Rumi'yi
Aradan tarh ideyin
Senin ile bakayım
Seni göreyim canım
---------------------------------------
DUYMASIN BU CAN

 

Duymasın bu can gönül ben Dost'a pinhan giderim
Akl ü can biganedir bidil ü bican giderim
Masiva rengin döküp aşk ile hemreng oldum uş
Kodum insan varlığım şöyle uryan giderim
Bana ne ilm ü amel ne küfr ü iman nisbeti
Kamusundan el yudum aşka uyuben giderim
Elveda olsun sana ey zühd ü takva elveda
Cezb edüb çekti beni ol bahr-ı umman giedrim
Yedi tamu sekiz uçmak bir dem anlamaz beni
Lutfedip "ircii" tablın urdu Sultan giderim
Bu harabatın niçin mimarı olam çünkü ben
Dost'la kıldım ezelde ahd ü peyman giderim
Eşrefoğlu Rumi'yem aşkı şarabından anın
Ta ebed şuride mest ü hayran giderim
Ol şarabın curasına vermişim kevneyni ben
Vasl iydine irüp canımı kurban giderim
---------------------------------------
ŞÖYLE KİM

 

Şöyle kim bi dil ü bi can olmuşam
Kendü ahvalime hayran olmuşam
Gah beni ben bilmezem kim kandeyem
Gah cem ü gah perişan olmuşam
Gah oldum binişan ü gah banişan
Gah nişansız mülke Sultan olmuşam
Gah ferişteh olmuşam gahi peri
Gah div ü geh Süleyman olmuşam
Gah oldum Şeyh Sanan-ı zeman
Gah tersa geh müslüman olmuşam
Gah bulut olup hevaya ağmışam
Gah katre gah umman olmuşam
Gah hevadan yağmur olup yağmışam
Gah nebat ü gah hayvan olmuşam
Gah od u su yel ü toprak fert fert
Gah tıyn gah tıynda pinhan olmuşam
Gah ısı geh soğuk gahi i'tidal
Gah damarlarda girip kan olmuşam
Söyleyen hem söyleten her natıkı
Tenlere can cana canan olmuşam
Gah mescid gah sacid gah sücud
Gah deyr ü gah ruhban olmuşam
Gah saki gah sagar gah mey
Gah esrük gah mestan olmuşam
Gah Türk ü gah Arap gahi Acem
Gah Hindu gah Yunan olmuşam
Gah kış u gah yaz u gahi bahar
Gah bülbül gah gülistan olmuşam
Gah cism ü gah cevher geh araz
Gah maadine girip kan olmuşam
Gah berr ü gah bahr ü geh serab
Gah imaret gah viran olmuşam
Gah zemin ü geh zaman gah asüman
Geh zemanı döndüren ben olmuşam
Gah Tur u gah münacat gah musa
Gah Firavn gahi Haman olmuşam
Gah irad gah mürid ü gahi murad
Gah küfr ü gah iman olmuşam
Gah düzeh gah muazzeb geh azab
Gah cennet gah rıdvan olmuşam
Gah renc ü gah renclü geh tabib
Gah nale gah efgan olmuşam
Gah bu cümlesinden oluram beri
Ne melek ne cin ne insan olmuşam
Eşrefoğlu Rumi'yem ben kim bugün
Kesret ü vahdette yeksan olmuşam
Ben Süleyman-ı zemanım kuş dilim
Söylerem alemde destan olmuşam
Nisbetim yok masivallaha benim
Bir beş on gün bunda mihman olmuşam
Şahinem şahım şikare gelmişem
Bu bişede gör ne arslan olmuşam
Saydımı aldım yine döndüm şaha
Varuben Şehbaz-ı şahan olmuşam
---------------------------------------
VATAN ARZULADIM

 

Vatan arzuladım bundan giderim
Koyup bu varlığı andan giderim
Yuvamı özledim şuride oldum
Uşadup bu kafes tenden giderim
Dilerim sabr idem bir dem firaka
Alur şevk sabrımı benden giderim
Sefer kılmak için ol Dost iline
Yıkup işbu beden mısrın giderim
Bozarım bendini işbu tılsımın
Bu cism ayrılmadan candan giderim
Ezel vaslı şarabın içmiş idim
Ayılmadan humarından giderim
O meclis zevki zail olmadı hiç
Safa bulmadım ağyardan giderim
"Elest" savtın henüz dinler kulağım
Temamet doldum ol ünden giderim
Hayali şöyle doldu gönlüme kim
Beni bensiz kodu benden giderim
Yürek kaynar bu can oynar bedende
Gönül cuşi geçer hadden giderim
Visali önüme düştü Habib'in
Nice ayro olam Dost'tan giderim
Dime bu sözü Eşrefoğlu Rumi
Şulara kim dimez bundan giderim
---------------------------------------
GAH KENDÜME

 

Gah kendüme gelürem gah yavi kılınuram
Gah yok ile yok oluram gah varlıkta bulunuram
Gah denizlere düşerem mevc urup taşra taşaram
Gah nadan eline düşerem kem behaya alunuram
Gah çıkaram bu göklere dönerem çarh ile bile
Gah ay ile bedr oluram gah gün ile dolanuram
Gah nebar olup biterem gah toprak olup yataram
Gah et gah kan sünük olup hep tenlerde çalkanuram
Gah Arafat'a çıkaram "lebbeyk" urup baş açaram
Gah kurban yerine gelüp koç olup boğazlanuram
Gah hanigahta sofiyem gah meyhanede fasikem
Gah raksa girüp dönerem gah saz olup çalunuram
Gah onaram gah azaram bu halk içinde gezerem
Gah şah olup şahbaz olup şikar edüp avlanuram
Gah çevgan elüme alup girerim aşk meydanına
Gah top olup Dost önünde şarktan garba yuvarlanuram
Gah hassül has oluram gah Hızır İlyas oluram
Yürürem yaşta kuruda yüklülere bölünürem
Gah deniz gah göl oluram gah Sultan gah kul oluram
Gah bahar u gül oluram elden ele yulanuram
Gah şakird ü gah üstadem gah dadsitan u geh Adem
Gah Şirin gah Ferhadem kaya kesüp eğlenürem
Gah av geh avcı oluram gah yol geh yolcu oluram
Gah yürürem gah araram menzil menzil dinlenürem
Gah ne menzil var ne makam ve ne vücud var ne a'dem
Hak'tan gayrı yok vesselam ya ben kande dolanuram
Gah muti' gah asiyem gah alim gah amiyem
Gah Eşrefoğlu Rumi'yem bu dillerde söylenürem
---------------------------------------
AŞK SAYRUSU
 
Aşk sayrusu olanlara gelsünler timar eyleyem
İçürem aşk şerbetini Dost'tan haberdar eyleyem
Açam batın gözünü göresün kendü kendünü
Dost'a döndüren yüzünü alemden bizar eyleyem
Söyündürem nefsi odın bozam tılsımının bendin
Götürem benliği seddin ol Dost'a yular eyleyem
Ol taş olmuş gönüllere uram aşkın külüngünü
Ab-ı hayatı akıtam gönlünde pınar eyleyem
Hak bu gönüller kıflının miftahını verdi bana
Açam gönlü kilidini gencini izhar eyleyem
Ben dalmışam aşk bahrine sataşmışam gevherine
Ol gevherden aşıklara gelsünler isar eyleyem
Ben Dost'u görüp gelmişem devranım sürüp gelmişem
Dost dostlara gelsün dedi geldim ki haber eyleyem
Kılavuzuyam ol yolun dilin bilürem ol ilin
Cem' eyledüm kafilemi pes Dost'a sefer eyleyem
Varam ol canlara canını ol madenlerin kanını
Ol iki cihan fahrini kafile-salar eyleyem
Gel bu kafileye katıl olmasun amelin batıl
Gelsün alim gelsün cahil Cafer-i Tayyar eyleyem
Hakikat bahrine daldım marifet gevherin buldum
Tarikatte satam alam şer' ile pazar eyleyem
Tuttum Muhammed şer'ini hem görklü sünnetini
Dün ü gün salavatını dilimde tekrar eyleyem
Eşrefoğlu Rumi ile gel Dost'a bile git bile
Pek yapışgıl eteğine demegil kim ar eyleyem
---------------------------------------
EY DİRİGA

 

Ey diriga geçti ömrün kendü özüne gelmedin
Bir gün ansızın göçersün yol yerağın kılmadın
Dünyayı ma'mur edersin dini eyledin harab
Şöyle gafilsin bu yolda bir içim su almadın
Nefse uydun aklı kodun Hakk'a olmadın muti'
Bu delalet içre kaldın hiç hidayet bulmadın
Hak yoluna bir kadem ihlas ile yürümedin
Din ü iman terkin urdun nefs yolundan kalmadın
Ol Hüda nefsini düşman kıldı sana aklı dost
Düşmanını dost edindin ey hayf kim bilmedin
Hakk'ı koydun sen hevana uydun oldun putperest
Bende oldun nefsine bir dem Hakk'a kul olmadın
Kanı Hak ile ezelde ettiğin kavl ü karar
Ahdi sıydün gayri sevdün doğru yola gelmedün
Eşrefoğlu Rumi ezel ikrarına durdun ise
Masiva rengin gönülden pes ne içün silmedin
---------------------------------------
EY GÖNÜL

 

Ey gönül var kim bu derdden sen haberdar olmadın
Anın içindir bu yolda sen çeker dar olmadın
Ey gönül var kim benimle Dost'a karşı yetmedin
Çok cefalar eyledin bana vefadar olmadın
Her gice fikrinde ben bir lahza haba varmadım
Sen benimle yar olup bir gece bidar olmadın
Ben doladım Dost zülfün boynuna kılmak kement
Sen perişanlık idüp ol dara berdar olmadın
Ben ki ol şahin cemali şem'ine pervaneyim
Var gönül var kim düşüp ol şem'a yanar olmadım
Pes senin gibi gönül varsın bana mahrem değil
Çünkü bu aşk zehrini benimle tadar olmadın
Eşrefoğlu Rumi ile yoldaş oluben gönül
Geçüben assı ziyandan Dost'a gider olmadın
---------------------------------------
BU GÖNLÜM

 

Bu gönlüm derdine düştü Hüda'nın
Unuttu sevkini iki cihanın
Feragat cübbesine çekti başın
Bıraktı kaydını bu cism ü canın
Kamu sevdiklerinden yüz çevirdi
Özünden yuydu nakşın masivanın
Boşaldı doldu Dost'un derdi ile
Yudu defterlerin çun u çeranın
Taşa çaldı şişesin nam u nengin
Oda yaktı yuvasın ad u sanın
Kamu rahatların mihnete verdi
Dolu dolu içer zehrin belanın
Bu yokluk yazusunda çok seğirtti
Bekasın ta bulunca ol bekanın
Ne aşıktır bu gönül Allah Allah
Ne urdu terkini göre mekanın
Gel Eşrefoğlu Rumi sen dahi gel
Dağıt leşkerlerin kibr ü riyanın
Diriyken kendini var ölmüşe say
Geçir ol Dost ile devr-i zemanın
---------------------------------------
CEM OLMUŞ

 

Cem' olmuş dervişleri
Pirim Abdülkadir'in
Yolunda sadıkları
Pirim Abdülkadir'in
Elim verdim eline
Kurban olam diline
Canlar feda yoluna
Pirim Abdülkadir'in
Arısının balıyım
Bahçesinin gülüyüm
Bağının bülbülüyüm
Pirim Abdülkadir'in
İnkar eden ol eri
Mürşit eder şeytanı
Aslıdürür Geylani
Pirim Abdülkadir'in
Sana direm hey kişi
Kalpten çıkar teşvişi
Oda yanmaz derivişi
Pirim Abdülkadir'in
Evliyalar rehberi
Hakkın sırra mazharı
Başında kudret gülü
Pirim Abdülkadir'in
Hak katında uludur
İki cihan doludur
Eşrefoğlu kuludur
Pirim Abdülkadir'in
---------------------------------------
GEL BU NEFSİN

 

Gel bu nefsin zulmetini tozunu sür aradan
Kande baksan gözlerine görüne ol Yaradan
Cümle eşyada tecellisi Hakk'ın zahir veli
Görmez anı nefsini kurtarmayan emmareden
Nefsini emmareden kurtarmağa key er gerek
Yoksa gevher kıymetin isteme seng-i hareden
Masivanın nakşını külli gönülden yürü gider
Ta ebed yüzün çevir bu dünya-yı mekkareden
Ayin erkan aşk yolunda böyledir bellü beyan
Can verüp baş oynayanlar isteyeler çareden
Gözsüze bak kör dimekten assı yoktur zerrece
Çün enaniyyet sebali gitmez ol biçareden
Nice bir elfaz-ı ma'ni bahs idersin ey fakih
Var utan ki Hak münezzehtir bu ağ u kareden
Geç bu suret aleminden gir maani mülküne
Seyr edüp sırlar duyasın seb'a-i seyyareden
Ademin sırrıdır ol nur-i İlahi bil yakın
Sureti gerçi kim olmuştur anın dört pareden
Eşrefoğlu Rumi sözlerin senin mermuzdur
Arif olanlar bu remzi fehm eder işareden
---------------------------------------
CİDDİ TAM ET

 

Ciddi tam et kıl amel fırsat sakın fevt olmasın
Hep hevalardan kesil şeytan sana yol bulmasın
Nefs ü heva arzuları seni yoldan atmasın
Zerk u riya kavgası gelüp gönlüne dolmasın
Berk yapış şer'in ipine iresin menziline
Kibr ü kin buhl ü hased seni yabane salmasın
Var eriş mürşid katına hizmet et hazretine
Saykal urdur kalbine pasıyla şöyle kalmasın
Gönlünün ayinesin gayrın hayalinden arıt
Yek cihet kıl kalbini hem bir yana dağılmasın
Geç bu sevda-yı sivadan kim yeter sevda-yı Dost
Kıble birdir Dost birdir ikilik anılmasın
Eşrefoğlu rumi gerçek ol Bir'i sevdin ise
Gönlüne ol Bir'den özgenin hayali gelmesin
---------------------------------------
KANAAT GENCİNE

 

Kanaat gencine elin meğer erişmedi senin
Anınçün nefsin ucundan bıraktın mihnete canın
Gel öüzün mihnete salma bu fani zevke aldanma
Serabı su sanup kalma sözün işitme şeytanın
Yemek içmek ve ni'metler dün ü gün dünya komaklar
Bu zevkler bu buzmaklar kati mihnettir canın
Bu dünya damına düşme varıp şeytana baş koşma
Bahil nakes yolundan çık yürüsün hayr u ihsanın
Bu mal ü mülk hanüman senin nendir eya miskin
Gör ne kıyıldı malına vü mülküne Süleyman'ın
Senin oldur kim elinle anı sen miskine verdin
Senin değil senin değil senin ardında kalanın
Sen anı varise korsun döker saçar vü yer içer
Senin hasret ü derd ile karılır toprağa tenin
Elinde fırsatın varken malına malik ol zinhar
Hiç assı kalmayıserdir sana sonraki pişmanın
Tama' hırs u hased iti elin gönlün dilin bağlar
Cidal ü kibr ü buhl ü mekr bulardır alan imanın
Sana çün verdi Hak varlık dedi Ku'ran ile "enfık"
Sakın sen etme bahillik cehennem etme cinanın
Var ol nefsin itin kör et kanaat ile elbir et
Yerin cennet eşin hur et gel uy hükmüne Ku'ran'ın
Ayır nefsini şeytandan ki sırlar duyasın candan
A'talar ere Sultan'dan yakine ere gümanın
Eğer hep varlığın versen bu varlıktan seni yursan
Ana yokluk ile varsan didarın göresin anın
Zira didar yolu yokluk varır cennete cömertlik
Gider tamuya nakeslik bulardır yolu insanın
Veli yokluk yolun tutsan ne hoştur ol Şah'a yetsen
Fena bahrinde mahvetsen dükali ayin erkanın
Kalaydın Dost ile baki olaydın aleme saki
Felek atlasın üstünde kuraydın cisr-i sayvanın
Bu Eşrefoğlu Rumi'nin tutarsan pendin ey derviş
Olasın alem içinde muradı cümle eşyanın
---------------------------------------
GEL GEL BERU

 

Gel gel beru dertli isen
Dermanı iste bul bugün
Gel imdi ey avare kul
Sultan'ı iste bul bugün
Da'vayı batıl eyleme
Beyhude sözler söyleme
Gerçek isen can terkin ur
Cananı iste bul bugün
Terkeyle bu kıyl u kali
Hiç kimseye bakma ali
Zaif ol karınca gibi
Ol canı iste bul bugün
Yık sureti yıklımadan
Boz nakşını bozulmadan
Su gibi alçağa yürü
Ummanı iste bul gugün
Toprak ol düş ayaklara
Toz ol kalkasın göklere
Zerre gibi avare ol
Tabanı iste bul bugün
Baştan bu gavgayı gider
Dost'a giden halver gider
Gel gir gönül hücresine
Pinhanı iste bul bugün
Alet esbab elde iken
Yoldan ayır benlik seddin
Gir bu insan kalıbına
İnsanı iste bul bugün
Sendedir ol genc-i nihan
Sendedir ol tutma güman
Senden sana veren alan
Mihmanı iste bul bugün
Uslu isen yabanı ko
Sen sana gel sendedir o
Senden ana yoldur ulu
Sen seni iste bul bugün
Ayruğu ko sana dolaş
Senden kesil sana ulaş
Senden içerisünde ol
Nihanı iste bul bugün
Bundan dahi diyem haber
Alem sana ayinedir
Taklidi ko gel bu tahkik
İmanı iste bul bugün
Aşık isen sen ol yüze
Göyme yarınki va'deye
Cehd eyle gel bunda iken
Sen anı iste bul bugün
Kim bunda görmese anı
Anda dahi görmeyiser
İşbı sözüme sen delil
Kur'an'ı iste bul bugün
Arif anı bunda görür
Yarınki va'deyi nider
Gel arif ol gör sen dahi
Var cani iste bul bugün
Eşrefoğlu Rumi gibi
Sen den seni elden bırak
İki cihanı isteme
Sübhan'ı iste bul bugün
---------------------------------------
HABİR OLMAK

 

Habir olmak dilersen bu haberden
Ur aşk odun öte geçsin ciğerden
Ciğer kanın gözünden yaş yerine
Akıt kim duya canın bu esreden
Cemi'i varını hiçten hiçe ver
Feragat ol yürü nef' ü zarardan
Yüzünü toprağa ur kibri terk et
İniltini geçir Şam u seherden
Öfüt şöhret bütin yandır oda hem
Gel öğren aşık isen bu hünerden
Şeker yemek dilersen tuti olgıl
Ki karganın nasibi yok şekerden
Aşkı inkar eder münkir münafık
Ki kalbi halidir bu derd-i serden
Ko ol münkiri inkarında dursun
Ki gönlü katıdır anın hacerden
Gel Eşrefoğlu Rumi'yle bile git
Ki emin olasın türlü hatardan
Kuşangıl aşk ile Dost eşiğinde
Beline hizmet için bu kemerden
--------------------------------------
EY DERVİŞİM DİYEN KİŞİ

 

Ey dervişim diyen kişi gayre gönül verme sakın
Canını aşk odu sanıp nefs oduna urma sakın
Aşkın odu aşıkların canın yakar ol Dost için
At bu canı aşk oduna iki sanıp durma sakın
Aşk deryası derim olur yüz bin yüzgeçler boğulur
Kenarı yok bu deryanın çıkam deyu çıkma sakın
Bu deryanın yüzgeçleri cansız olur bahrileri
Can terkini urmayınca bu deryaya girme sakın
Bahrisisin bu deryanın Eşrefoğlun Rumi sen de
Az az çıkar aşk güherin kendözünü yorma sakın
---------------------------------------
ARŞDAN YÜCE

 

Arşdan yüce kurulmuş sayvanı dervişlerin
Arş u kürş levh u kalem ahayranı dervişlerin
Dolu dolu kadehi içerler Dost elinden
Nişansız binişanda cevlanı dervişlerin
Dervişler Dost'a gider iki cihanı nider
Mekansız lamekanda seyranı dervişlerin
Neliksiz niteliksiz bakarlar Dost yüzüne
Payansız devr içinde devranı dervişlerin
Dervişleri Hak sever Kur'an içinde öğer
Hazret eşiğndedir divanı dervişlerin
Adem yaratılmazdan "elest"den ileriden
Ahdleri var Dost ile pinhanı dervişlerin
Dervişlerin sözünü feriştehler anlamaz
Dört kitabı cem'eder lisanı dervişlerin
Cümle yaratılmışın dervişler dilin bilir
Süleyman neden bilmez zebanı dervişlerin
Dervişler işbu mülke teferrüce geldiler
İki cihandan öte cihanı dervişlerin
Bu Eşrefoğlu Rumi dervişlerin mahremi
Abdülkadir Sultan'dır sultanı dervişlerin
--------------------------------------
SENİN AŞKIN

 

Senin aşkın kime kim düştü ey can
Ne mezhep kodu ne din ne iman
Ne dünya ahiret ne zühd ü takva
Ne gayret-i ar ü namus ne ad u san
Ne ilm ü na amel ne akl u tedbir
Ne havf ü ne reca ne şer'i erkan
Kamu yağmaladı aşkın ey Dost hay
Suret mülkün yıkup eyledi viran
Fakir eyledi halk içinde anı
Ana ta'n ider oldu dost u düşman
Bıraktı halk diline anı yavuz
Temamet aleme eyledi destan
Bu aşkın oynına hiç kimse doymaz
Kapularda kul oldu nice Sultan
Bu aşk zencirine çünkim çekildi
Koyundan dahi yavaş oldu arslan
İşittin aşk oldu şah Edhem
Giyüp bir çul cihanda etti seyran
Şunun kim aşk aluptur kamu varın
Oladır deyr ü ka'be ana yeksan
Ezelden kim ki içti aşk şarabın
Ebed şöyle gider ol mest ü hayran
Kimin kim canına aşk odu düştü
Ol dem kaynadı taştı hem çü umman
Bu aşk güherlerin taşra bıraktı
Eğer talip isen dir anı raygan
Bu güheri ne bilsün değme sarraf
Ne anlasın bu remzi değme nadan
Bu hikmete ne Eflatun erişti
Bunu ne Calinus bildi ne Lokman
Bu dili canlılar bilmedi hergiz
O bildi bu dili ki oldu bican
Bu aşk esrarın Eşrefoğlu Rumi
Ko söyleme ki bilmez bunu insan
Bu ab u kil libasından çıkarsan
Ola bu ma'niler sana da asan
---------------------------------------
BU DERVİŞLİK YOLUNA

 

Bu dervişlik yoluna
Sıdk ile gelen gelsin
Hak'tan özge ne ki var
Gönlünden silen gelsin
Dervişlik dedikleri
Nihayetsiz denizdir
Bu payansız denizin
Mevcini duyan gelsin
Dervişlik dedikleri
Bir tükenmez kan olur
Has u am kul u sultan
Bu kandan alan gelsin
Derviş dolu nur doğar
Her lahza göğe ağar
Ben diyem doğru haber
Canına kıyan gelsin
Dervişin gözü açık
Dün ü güni uyanık
Bu söze Tanrım tanık
Bakmadan gören gelsin
Dervişin kulağı sak
Hak'tan alır ol sebak
Deprenmeden dil dudak
Sözü işiten gelsin
Dervişin kolu uzun
Çıkarır münkir gözün
Şarktan garba düpdüzün
Sonmadık iren gelsin
Dervişler Hakk'ın dostu
Canları ezel mesti
Aşk şem'ini yaktılar
Pervane olan gelsin
Bu Eşrefoğlu Rumi
Dervişliğe geleli
Nefsindendir çektiği
Nefsin öldüren gelsin

1516
0
0
Yorum Yaz